• Gratis verzending vanaf €100,-
  • Verzending in 1 - 3 werkdagen
  • Bestel direct bij de fabrikant
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SALTA B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Salta B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salta B.V., gevestigd aan het adres Galvanistraat nr. 36, (7651 DH) Tubbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08156346, verder te noemen “SALTA”.

2. de Koper: de natuurlijk- of rechtspersoon die goederen van SALTA afneemt, gebruik maakt van de diensten van SALTA of SALTA opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, verder te noemen “KOPER”.

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Salta en de KOPER tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, verder te noemen “OVEREENKOMST.”

4. Bescheiden: alle door de KOPER(S) en aan SALTA ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door SALTA vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen tekeningen, rapporten, digitale bestanden en andere gegevensdragers, verder te noemen “BESCHEIDEN.”

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten leveringen en werkzaamheden van SALTA, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk door SALTA is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.2
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de KOPER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door SALTA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Aan eventueel schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aan vulling op deze algemene voorwaarden kan de KOPER geen rechten voor de toekomst ontlenen. Indien de algemene voorwaarden van de KOPER of derden uitdrukkelijk en schriftelijk door SALTA zijn aanvaard, gelden deze uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3
Wanneer door SALTA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen ten aanzien van het verleden en de toekomst. De KOPER kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat SALTA deze algemene voorwaarden soepel toepast.

2.4
SALTA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de KOPER van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten Overeenkomsten de algemene voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat deze Overeenkomst tot stand is gekomen.

2.5
Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met SALTA in strijd mocht(en) zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SALTA vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop SALTA om andere redenen geen beroep kan doen. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst blijven te allen tijde onverkort van toepassing.

2.6
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met SALTA, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.7
De KOPER kan zich niet beroepen op het feit dat deze algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien SALTA dezelfde algemene voorwaarden in het kader van een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de KOPER ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1
Alle aanbiedingen en offertes van SALTA zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. De prijzen in een offerte zijn maximaal 30 dagen geldig, na afloop van deze termijn kan de KOPER hierop geen aanspraak meer maken. Een aanbieding of offerte die een termijn bevat kan door SALTA te allen tijde worden herroepen, zelfs na acceptatie van de aanbieding of offerte van de KOPER, mits SALTA de offerte of aanbieding binnen vijf (5) dagen na voornoemde acceptatie van KOPER herroept.

3.2
De KOPER staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SALTA opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SALTA haar aanbieding baseert.

3.3
De informatie op de website van SALTA alsmede de door SALTA verstrekte handleidingen waaronder begrepen de afbeeldingen en/of door of namens SALTA te verstrekken tekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen hebben slechts het doel een voorstelling te maken van de producten en zijn niet bindend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5
Offertes c.q. aanbiedingen van SALTA gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6
De prijzen in de aanbiedingen en offertes van SALTA zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, buitenlandse overheden daaronder mede begrepen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht en levering te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf voorziene kosten voor levering.

3.7
Alle bij de offerte of aanbieding door SALTA verstrekte tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, monsters, ontwerpen, modellen, voorbeelden, kleuren, maten en materiaalaanduidingen blijven te allen tijde eigendom van SALTA en dienen op eerste verzoek van SALTA te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.8
SALTA kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de KOPER, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de OVEREENKOMST
4.1
Behoudens het in de artikelen 4.2 gestelde komt een Overeenkomst met SALTA eerst dan tot stand nadat SALTA een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging c.q. mail dan wel zodra SALTA met instemming van de KOPER een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. SALTA is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden.

4.2
In het geval van een onderneming die een dropshipmentorder plaatst komt een Overeenkomst met SALTA pas tot stand nadat SALTA de factuur aan de KOPER heeft doen toekomen. De factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de KOPER daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. SALTA is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden.

4.3
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden SALTA slechts, indien deze door SALTA schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de KOPER daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend. SALTA is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen.

4.4
Voor Overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel ordebevestiging wordt verzonden, wordt de factuur van SALTA geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door KOPER binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum.

Artikel 5. Levering, leveringstermijnen en risico
5.1
Indien partijen zijn overeengekomen dat de levering van goederen “Free On Board” geschiedt, wordt de order – zodra deze gereed is – bevestigd door SALTA. SALTA draagt vervolgens zorg voor de levering tot aan de overeengekomen laadhaven. Alle resterende handelingen zijn voor KOPER vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd in de laadhaven. De kosten voor transport van de te leveren goederen en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen, uitklaringen, eventuele gasmeting van containers e.d. komen voor rekening van de KOPER.

5.2
Indien partijen een magazijnlevering binnen de Europese Unie zijn overeengekomen wordt de order gereed gemaakt waarna de KOPER door SALTA wordt geïnformeerd over de gereedheid van de order alsmede wordt de KOPER geïnformeerd over de het feit dat de zending wordt aangemeld bij een transporteur. De goederen worden vervolgens geleverd aan een door KOPER opgegeven adres. De KOPER dient er in dat geval voor te zorgen dat de locatie waar de goederen moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de goederen. De kosten voor transport van de te leveren goederen en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen, uitklaringen, eventuele gasmeting van containers e.d. komen voor rekening van de KOPER. Het is de verantwoordelijkheid van de KOPER om aan te geven welke vereisten benodigd zijn om de goederen te kunnen lossen. Indien SALTA de goederen op de door KOPER aangegeven locatie niet kan lossen en SALTA als gevolg daarvan kosten moet maken om de goederen op te slaan komen de kosten voor rekening van de KOPER.

5.3

Indien partijen een magazijnlevering buiten de Europese Unie zijn overeengekomen wordt de order gereed gemaakt waarna de KOPER door SALTA wordt geïnformeerd over de gereedheid van de order alsmede wordt de KOPER geïnformeerd over de het feit dat de zending wordt aangemeld bij een transporteur. De kosten voor invoering van de goederen in het land van bestemming zijn altijd voor rekening van KOPER en nimmer voor SALTA. KOPER heeft voor de levering van de goederen inzake een magazijnlevering buiten de Europese Unie de mogelijkheid te kiezen tussen een levering gelijk aan hetgeen is omschreven in artikel 5.2 alsmede heeft de KOPER de mogelijkheid te kiezen voor een levering gelijk aan hetgeen is omschreven in artikel 5.4. De keuze van de KOPER voor een levering wordt schriftelijk aan SALTA medegedeeld.


5.4
Indien partijen zijn overeengekomen dat de KOPER de goederen komt afhalen en de (af)levering van goederen plaatsvindt aan het adres van SALTA dan kunnen de goederen worden afgehaald op de volgende adressen:

Galvanistraat 36 (7651 DH) Tubbergen;

Galvanistraat 28 (7651 DH) Tubbergen;

Nobelstraat 33 (7651 DD) Tubbergen;

Haarweg 7 (7651 KE) Tubbergen;

De exacte plaats van aflevering wordt aangegeven door SALTA. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de kosten voor transport van de (af) te leveren goederen en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen, uitklaringen, eventuele gasmeting van containers e.d. voor rekening van de KOPER.

5.5
Indien SALTA met een KOPER een rechtstreekse containerlevering is overeengekomen wordt de order gereedgemaakt waarna de order op kosten van SALTA wordt verscheept aan de KOPER. De kosten voor de inklaring via de havendouane van de goederen komen rekening van SALTA alsmede komen de kosten met betrekking tot het transport vanaf de overeengekomen haven naar het door KOPER aangegeven losadres voor rekening van SALTA. In het geval partijen een rechtstreekse containerlevering zijn overeengekomen moet de koper voorafgaand aan het verschepen van de goederen aangeven of hij een gasmeting wil laten uitvoeren. Indien KOPER niet aangeeft of hij een gasmeting wil laten uitvoeren wordt dit gelijkgesteld met het weigeren van het uitvoeren van een gasmeting. De kosten voor het laten uitvoeren van een gasmeting komen voor rekening van KOPER. Indien er wachttijdkosten van toepassing zijn komen deze eveneens voor rekening van KOPER. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de overige kosten voor transport van de te leveren goederen alle daarmee samenhangende kosten zoals bijvoorbeeld verpakkingen en verzekeringen voor rekening van de KOPER.

5.6
Indien SALTA met een KOPER zijnde een onderneming een dropshipmentovereenkomst is overeengekomen worden de goederen door SALTA rechtstreeks afgeleverd op het afleveradres welke is opgegeven door de KOPER. De KOPER dient er in dat geval voor te zorgen dat de locatie waar de goederen moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de goederen. De kosten voor transport van de te leveren goederen en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen, uitklaringen, eventuele gasmeting van containers e.d. komen voor rekening van de KOPER. Het is de verantwoordelijkheid van de KOPER om aan te geven welke vereisten benodigd zijn om de goederen te kunnen lossen. Indien SALTA de goederen op de door KOPER aangegeven locatie niet kan lossen en SALTA als gevolg daarvan kosten moet maken om de goederen op te slaan komen de kosten voor rekening van de KOPER.

5.7
Indien SALTA met een KOPER zijnde een consument een dropshipmentovereenkomst is overeengekomen worden de goederen door SALTA rechtstreeks afgeleverd op het afleveradres welke is opgegeven door de KOPER. De KOPER dient er in dat geval voor te zorgen dat de locatie waar de goederen moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de goederen. De kosten voor transport van de te leveren goederen en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen, uitklaringen, eventuele gasmeting van containers e.d. komen voor rekening van de KOPER. Het is de verantwoordelijkheid van de KOPER om aan te geven welke vereisten benodigd zijn om de goederen te kunnen lossen. Indien SALTA de goederen op de door KOPER aangegeven locatie niet kan lossen en SALTA als gevolg daarvan kosten moet maken om de goederen op te slaan komen de kosten voor rekening van de KOPER.

5.8
Het is SALTA toegestaan om 10% meer of minder te leveren dan de hoeveelheden aangegeven in de ordebevestiging zonder dat er voor de SALTA enige verplichting ontstaat. In een dergelijk geval zal SALTA echter alleen de uiteindelijk geleverde goederen aan de KOPER in rekening brengen. Deelleveringen kunnen door SALTA worden gefactureerd.

5.9
De geschatte termijn waarbinnen door SALTA uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst wordt benoemd in de orderbevestiging. Deze leveringstermijn vangt aan op de datum waarop SALTA de opdracht bevestigd aan KOPER, mits de SALTA over alle gegevens beschikt die zij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.

5.10
Een door SALTA opgegeven termijn voor uitvoering van de Overeenkomst is slechts indicatief waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. SALTA behoudt zich het recht voor om van termijnen af te wijken als gevolg van verhoogde containerprijzen. Zulks geldt onverkort tot het moment dat de containerprijzen weer marktconform zijn. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de termijn dienovereenkomstig aangepast. Overschrijding van de termijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de KOPER niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch schadevergoeding te vorderen voordat SALTA schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen.

5.11
Het risico voor verlies van of schade aan goederen gekocht door de KOPER van SALTA gaat over op de KOPER op het moment van de overeengekomen wijze van (af)levering, conform de inhoud van het onderhavige artikel 5.

5.12
Indien het niet mogelijk blijkt goederen aan de KOPER te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de KOPER, behoudt SALTA zich het recht voor die goederen voor rekening en risico van de KOPER op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de KOPER SALTA in staat zal stellen de goederen alsnog te leveren. Eén en ander, tenzij SALTA uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

5.13
Indien de KOPER ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de KOPER van rechtswege in verzuim en heeft SALTA het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. SALTA is in voorkomend geval gerechtigd de goederen aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de KOPER om de door SALTA geleden schade te vergoeden onverlet.

5.14
SALTA is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de KOPER – vooruitbetaling of zekerheid van de KOPER te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 6. Prijswijzigingen
6.1
De prijs die is vermeld in de orderbevestiging is bindend, tenzij er tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van bestelde goederen verhogen. In dat geval is SALTA gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien SALTA van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de KOPER hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.2
SALTA behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, ter zake de offerte of de gesloten overeenkomst, als de wisselkoers van de dollar-euro negatief verandert.

6.3
Prijzen genoemd in de orderbevestiging zijn gebaseerd op door de KOPER verstrekte gegevens en per datum van het aanbod c.q. de offerte van SALTA geldende kostprijzen, verzendkosten, pakketkosten en vrachtkosten van de te leveren goederen. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen c.q. verzendkosten c.q. pakketkosten c.q. vrachtkosten naderhand gewijzigd worden, dan heeft SALTA het recht haar prijzen aan te passen, zelfs indien de Overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen. Prijsstijgingen van meer dan 15% geven de KOPER het recht om de Overeenkomst te ontbinden tegen betaling aan SALTA van de door SALTA in het kader van de Overeenkomst reeds gemaakte (on)kosten, mits schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling omtrent de prijswijziging van SALTA. Een ontbinding als voormeld geeft de KOPER geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

6.4
Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door SALTA gemaakte kosten zullen aan de KOPER in rekening worden gebracht.

6.5
Bij verhoging van de bestaande belastingen of heffingen of het opleggen van nieuwe belastingen of heffingen in Nederland of in het land van herkomst, of als gevolg van kostenveranderingen in een van de betrokken landen, heeft SALTA het recht, zelfs indien de Overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen, haar prijzen aan te passen. Prijswijzigingen van meer dan 15% geven de KOPER het recht om de overeenkomst te ontbinden tegen betaling aan SALTA van de door SALTA in het kader van de overeenkomst reeds gemaakte (on)kosten, mits schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling omtrent de prijswijziging van SALTA. Een ontbinding als voormeld geeft de KOPER geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

6.6
Aan het noodzakelijkerwijs opnieuw verpakken, labelen en/of aanbrengen van stickers op goederen zijn extra kosten verbonden. Deze extra kosten zijn bij de aanbieding of offerte inbegrepen enkel voor zover dit uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte is vermeld. Indien deze kosten niet nauwkeuring kunnen worden ingeschat, worden de kosten op basis van nacalculatie door SALTA bepaald en aan de KOPER in rekening gebracht.

Artikel 7. Facturatie en betaling
7.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient betaling door de KOPER van de overeengekomen prijs, direct na levering te geschieden, maar in ieder geval uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Voor betalingen uitgevoerd via bankoverschrijving geldt de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van SALTA als de datum van betaling.

7.2
Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de KOPER van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

7.3
De KOPER is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in de gevallen waarin de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke SALTA maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de KOPER. In het geval de KOPER een rechtspersoon is, is de KOPER voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien KOPER een natuurlijk persoon is bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door SALTA gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen het meerdere eveneens voor vergoeding in aanmerking.

7.4
In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de KOPER of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van SALTA en de verplichtingen van de KOPER jegens SALTA onmiddellijk opeisbaar.

7.5
Bij levering van goederen in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door SALTA per transactie worden gefactureerd.

7.6
Door de verkoper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van de KOPER dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. SALTA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de KOPER een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SALTA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.7
Indien met KOPER meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met SALTA gesloten Overeenkomst.

7.8
Indien de KOPER, niet zijnde een natuurlijk persoon, uit welke hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op SALTA heeft, dan komt de koper geen recht toe op verrekening. De KOPER komt geen recht op verrekening toe indien eveneens indien de KOPER (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, KOPER surséance van betaling wordt verleend of KOPER in staat van faillissement wordt verklaard. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de KOPER niet op.

7.9
Het is de verantwoordelijkheid van de KOPER om ervoor te zorgen dat op de afleveradressen een europalletruil gegarandeerd kan worden. Indien SALTA de goederen aflevert op europallets dient de KOPER eenzelfde aantal lege europallets af te geven aan SALTA als dat de KOPER bij het leveren van de goederen heeft gekregen en waarop de goederen aan de KOPER geleverd zijn. Indien de KOPER direct na afloop van de levering niet in staat is om eenzelfde aantal lege europallets te ruilen dan worden voor niet geruilde europallets € 16.50 per pallet in rekening gebracht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1

De door SALTA geleverde goederen blijven eigendom van SALTA totdat het door de KOPER verschuldigde bedrag, volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente- en incassokosten.

8.2

Zolang de KOPER de facturen nog niet geheel heeft voldaan, is de KOPER verplicht uiterste zorgvuldigheid te betrachten ter zake van de geleverde goederen.

8.3

Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de KOPER is overgegaan mag deze de geleverde goederen niet verpanden, in eigendom (tot zekerheid) overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot deze goederen verlenen.

8.4

De KOPER verplicht zich om, zolang het eigendom van de geleverde goederen aan SALTA toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, indien de KOPER een natuurlijk persoon is en ten aanzien van de KOPER de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, SALTA hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de goederen eigendom zijn van SALTA.

8.5

Indien de goederen niet tijdig en volledig zijn betaald, met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en incassokosten, is SALTA gerechtigd de goederen die zich onder KOPER bevinden en in eigendom aan SALTA toebehoren, onmiddellijk onder zich te nemen, waartoe KOPER aan SALTA door aanvaarding van deze algemene voorwaarden een onherroepelijk volmacht verstrekt. De schade die SALTA zal lijden, ten gevolge van het voorgaande, waaronder de nieuwe vervoerskosten, dient door KOPER volledig te worden vergoed.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding, verrekening en annulering

9.1

SALTA is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting jegens KOPER op te schorten, indien de KOPER enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of algemene voorwaarden en/of iedere wet niet (meer) nakomt dan wel dreigt niet na te komen, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de KOPER gehouden te zijn. In het geval achteraf vast komt te staan dat SALTA haar verplichtingen jegens de KOPER niet rechtsgeldig heeft opgeschort, is SALTA nimmer gehouden tot het vergoeden van enige schade aan de KOPER. SALTA is na opschorting gerechtigd om van de KOPER zekerheid te eisen voor een correcte nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen.

9.2

SALTA kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van SALTA onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de KOPER alle aan SALTA verschuldigde bedragen betaald heeft.

9.3

Indien de KOPER in gebreke blijft dan wel weigert aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is SALTA, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de KOPER schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

9.4

Voorts is SALTA gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

- de KOPER (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de KOPER (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

- de KOPER zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

- de KOPER een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de KOPER van toepassing is;

- de KOPER een WHOA-traject is gestart waarbij (nog) geen afkoelingsperiode is afgekondigd;

- de onderneming van de KOPER wordt geliquideerd;

- een belangrijk gedeelte van de onderneming van de KOPER wordt overgenomen;

- de KOPER zijn huidige onderneming staakt;

- buiten toedoen van SALTA op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de KOPER beslag wordt gelegd, dan wel indien de KOPER anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

9.5

De KOPER heeft slechts de bevoegdheid de Overeenkomst met SALTA op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de KOPER een rechtspersoon betreft kan zij indien zij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens SALTA nog niet is uitgevoerd.

9.6

Bedragen die SALTA vóór de ontbinding aan de KOPER heeft gefactureerd in verband met hetgeen SALTA reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de KOPER aan SALTA verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding van de overeenkomst door één van partijen direct opeisbaar.

9.7

SALTA is te allen tijde gerechtigd hetgeen zij aan de KOPER is verschuldigd, te voldoen door middel van verrekening met hetgeen SALTA – al dan niet opeisbaar – op de KOPER te vorderen heeft of zal hebben te vorderen. Hieronder wordt mede begrepen een vordering tot betaling van schadevergoeding.

9.8

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de KOPER, behoudens ontbinding op grond van artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden, nimmer gerechtigd de overeenkomst met SALTA te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
Indien SALTA aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Zulks tenzij de directe schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan zijde van SALTA.

10.2
SALTA is nimmer aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

10.3
Eventuele claims van KOPER moeten, op straffe van verval van het vorderingsrecht, binnen acht (8) werkdagen na openbaring van de schade schriftelijk worden ingediend zulks met inbegrip van een zo volledig mogelijke onderbouwing van de geleden schade.

10.4
SALTA is niet aansprakelijkheid voor schade die bij de uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van goederen die door de KOPER ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. levering niet geschikt blijken te zijn.

10.5
SALTA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de KOPER verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6
Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, berekeningen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de KOPER om de Overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij SALTA – zijn voor rekening en risico van de KOPER. SALTA is ter zake nimmer aansprakelijk.

10.7
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van SALTA.

10.8
Indien de KOPER in de zin van artikel 1.2 een rechtspersoon betreft is het de KOPER uitdrukkelijk niet toegestaan de goederen, welke zij gekocht heeft bij SALTA en geleverd heeft gekregen van SALTA, door te verkopen aan landen welke door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn gesanctioneerd.

10.9
Indien de KOPER besluit om de goederen welke zij gekocht heeft bij SALTA en geleverd heeft gekregen van SALTA, door te verkopen aan landen welke door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn gesanctioneerd en KOPER dus in strijd handelt met artikel 10.8 van deze Algemene Voorwaarden, is SALTA niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. KOPER vrijwaart SALTA ter zake van iedere aanspraak van derden die voortvloeit uit het feit dat de KOPER, de goederen die zij gekocht heeft bij SALTA en geleverd heeft gekregen van SALTA, doorverkoopt aan landen welke door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn gesanctioneerd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1
SALTA is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij - het logo van - SALTA alsmede de door SALTA of in opdracht van SALTA geleverde goederen en de hieraan ten grondslag liggende door SALTA of in opdracht van SALTA vervaardigde bescheiden en dergelijke. Eén en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2

De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan SALTA voorbehouden.

11.3
Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, instructievideo’s, ontwerpen en berekeningen, die door SALTA of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van SALTA. Zij mogen door de KOPER niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door SALTA.

11.4
Gegevens over fabricage- montage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de KOPER niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

11.5
Door het verstrekken van gegevens aan SALTA verklaart de KOPER, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij SALTA in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.

11.6

SALTA behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 12. Kwaliteit en reclame

12.1
SALTA ziet er op toe dat alle door haar te leveren goederen van de gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.

12.2
Afwijkingen in geleverde goederen met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de KOPER geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

12.3

De KOPER zijnde een natuurlijk persoon dient de geleverde goederen binnen twee (2) werkdagen na levering op deugdelijkheid te hebben gecontroleerd. Indien de KOPER de geleverde goederen niet binnen twee (2) werkdagen na levering op deugdelijkheid geeft gecontroleerd, wordt hij geacht de levering te hebben goedgekeurd. Eventuele claims die zien op enig gebrek ten aanzien van geleverde goederen dienen binnen twee (2) maanden na de controle van de goederen, op straffe van verval van enig vorderingsrecht van KOPER schriftelijk bij SALTA te zijn ingediend. De eventuele claim(s) dienen met redenen zijn omkleed.

12.4
De KOPER kan in geen geval rechten jegens SALTA doen gelden indien de KOPER (een deel van) de geleverde goederen reeds in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of gewijzigd, deze heeft laten gebruiken of heeft laten bewerken of wijzigen of aan derden heeft geleverd.

Artikel 13 – Retourneren

13.1
De KOPER zijnde een natuurlijk persoon, is bevoegd om goederen, welke niet voldoen aan de geplaatste order, na ontvangst te retourneren. De goederen dienen compleet en volledig intact in originele verpakkingen te worden geretourneerd. De voor het retourneren te maken transportkosten komen in dat geval voor rekening van KOPER. Retourneren van goederen is enkel mogelijk door de retourzending aan te melden middels het retourformulier welke kan worden gedownload op de website www.salta.com. Na aanmelding van de te retourneren goederen zal SALTA aan KOPER een retourlabel sturen. De retourzending dient het retourlabel te bevatten. Nadat SALTA de ontvangst van het retourformulier heeft bevestigd kunnen de goederen worden geretourneerd. Na ontvangst van de retour gestuurde goederen worden deze door een medewerker van SALTA geïnspecteerd op kwaliteit en kwantiteit. Enkel wanneer door SALTA wordt geconstateerd dat de geretourneerde goederen zich nog immer in een nieuwstaat bevinden worden de geretourneerde goederen gecrediteerd. Als de goederen beschadigd dan wel in onjuiste staat zijn geretourneerd behoudt SALTA zich het recht voor om slechts een percentage van het aankoopbedrag te crediteren. Dit nader te bepalen percentage is afhankelijk van het waardeverlies van de geretourneerde goederen. Het oordeel van SALTA over de staat van de geretourneerde goederen is bindend. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd worden de mogelijke verzendkosten ingehouden van het te crediteren bedrag.

13.2
Het terugbetalen van de betaalde gelden zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de geretourneerde goederen gebeuren doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat SALTA de geretourneerde goederen heeft ontvangen. Het te crediteren bedrag wordt teruggestort op de rekening welke bij SALTA bekend is en vanaf welke rekening de KOPER de goederen in beginsel heeft betaald.

13.3
In het geval SALTA met een KOPER als zijnde een consument een overeenkomst heeft gesloten en de KOPER de zending wenst te retourneren dan komt het retourneren van de geleverde goederen volledig voor rekening en risico van de KOPER. SALTA is in geen geval aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Artikel 14. Overmacht
14.1
Ingeval er sprake is van overmacht is SALTA gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de KOPER voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

14.2
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van SALTA, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van SALTA waardoor SALTA niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten aan de Overeenkomst kan voldoen. Zie voor omstandigheden waarin -niet limitatief- sprake kan zijn van overmacht artikel 14.4.

14.3
Indien SALTA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de KOPER gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Ter zake het gedeelte van de Overeenkomst dat nog niet is nagekomen is het de keuze aan SALTA of zij ingevolge artikel 14.1 overgaat tot ontbinding of opschorting, waarvan mededeling schriftelijk dient plaats te vinden.

14.4
Overmacht aan de zijde van SALTA treedt in ieder geval op als SALTA verhinderd is haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de voorbereidingen daarvan na te komen als gevolg van een pandemie, oorlog, dreigende oorlog, burgeroorlog, onlusten, oorlogshandelingen, brand, waterschade, overstroming(en), staking(en), fabrieksstops, import- en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecte machines, storingen in de stroomvoorziening, zowel binnen het bedrijf van SALTA als dat van derden waaruit SALTA (een deel van) de benodigde materialen dient aan te schaffen of grondstoffen, alsmede tijdens het transport in opslag of tijdens het transport al dan niet in eigen beheer van SALTA, en voorts alle andere oorzaken die ontstaan buiten de schuld van SALTA, of waarop hij geen invloed heeft.

14.5
Indien als gevolg van overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de KOPER als SALTA bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, met uitzondering van het navolgende. SALTA heeft in dat geval alleen recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.

14.6
In het geval in de individuele Overeenkomst uitdrukkelijk een boete voor overschrijding van de leveringstermijn is bedongen, is deze niet verschuldigd indien de vertraagde levering het gevolg is van overmacht.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1
Op alle tussen SALTA en de KOPER gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

15.3
Partijen verklaren de Nederlandse rechter uitdrukkelijk bevoegd om van mogelijke geschillen ter zake de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst kennis te nemen. Voorgenoemde geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.